مشاغل و آموزش چشم‌اندازی را در تورینگن برای پناهندگان فراهم می‌کنند

سازمان اشتغال،
آموزش و
تحصیل پناهندگان
Kopf einer Person als Strichzeichnung

ما در کل فرآیند یکپارچه‌سازی حرفه‌ای به کارفرمایان کمک می‌کنیم.

Kopf einer Person als Strichzeichnung

ما به پناهندگان راهنمایی و مشاوره فردی ارائه می‌کنیم. ما مشاغل و فرصت‌های شاگردی و همچنین برنامه‌های آموزشی را هماهنگ و سازماندهی می‌کنیم.

داستان‌های موفقیت را بخوانید

پشتیبانی محلی

همین حالا با یک پروژه-LAT در منطقه خود تماس بگیرید.

نمایش رابط‌ها

اطلاعات اولیه کاربردی در صفحه اطلاعات شما در دسترس است.

صفحه اطلاعات را باز کنید

تماس عمومی